Joanna Stawicka

Joanna Stawicka

Psycholożka, Psychotraumatolog

Online lub Płock

Cena: 200 zł/50 min

W trakcie certyfikacji

Obszary wsparcia

Profil osobowy

Studia psychologiczne oraz studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia poziom podstawowy, Psychotraumatologia poziom zaawansowany ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Wcześniej ukończyłam także Pedagogikę sądowo- penitencjarną w PEDAGOGIUM Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.  Ukończyłam kurs z zakresu: Profilaktyki uzależnień, kurs trenerski ART – Trening Zastępowania Agresji (zawodowy doskonalący), szkolenie z Diagnozy Funkcjonowania Młodzieży i Dorosłych Osób z Zaburzeniami Rozwoju, szkolenie z podstaw Neurolingwistycznego Programowania i Neurobiologicznej Psychoterapii na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Posiadam certyfikat uprawniający do stosowania Ustrukturyzowanej Klinicznie Oceny Ryzyka Przemocy z zastosowaniem narzędzia HCR-20 do celów klinicznych, opiniodawczych i badawczych. Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR (I i II stopnia), ukończyłam szkolenie z zakresu EMDR w zaburzeniach osobowości narcystycznym, borderline, antyspołecznym. Jestem w trakcie czteroletniego szkolenia Szkoły Psychoterapii w nurcie Poznawczo-Behawioralnym w Instytucie Poznawczym w Warszawie. Swoją pracę superwizuję u superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz Polskie Towarzystwo Terapii EMDR. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Specjalizuje się w obszarze pracy z traumą prostą (PTSD), złożoną (CPTSD), powikłaną żałobą oraz z zaburzeniami osobowości. Pracuję z ofiarami zawłaszczenia narcystycznego. W pracy z pacjentami wykorzystuję psychologiczne metody terapii zaburzeń pourazowych rekomendowane przez WHO. Łączę techniki psychoterapii sensomotorycznej, poznawczej, behawioralnej (terapię schematów), jak również bilateralną stymulację obu półkul mózgowych. Podczas badań neurofizjologicznych i neurobiologicznych dotyczących bilateralnej stymulacji obu półkul mózgowych z użyciem EEG zauważono, że w trakcie sesji w mózgu dominują fale delta o częstotliwości 0,5 do 4 Hz. Takie same fale pojawiają się podczas fazy snu non-REM (czyli snu wolnofalowego). Co ułatwia przeniesienie wspomnień pacjenta z ciała migdałowatego (mózg emocjonalny), do kory nowej (mózg racjonalny). Co pływa hamująco na spontaniczne i często gwałtowne stany emocjonalne.

 Udzielam porad i wsparcia psychologicznego:

 • osobom doświadczającym krótko lub długoterminowej traumy po nagłych wydarzeniach min. takich jak choroba, śmierć, wypadki własne lub osób bliskich, przemoc, gwałt, w związku z wykonywanym zawodem;
 • osobom doświadczającym w dzieciństwie i w dorosłości traum relacyjnych;
 • w powrocie do równowagi psychicznej, odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej;
 • w poczuciu smutku, straty, braku satysfakcji z życia, obniżeniem nastroju – w kryzysie życiowym;
 • w kształtowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem;
 • w sprawach rodzinnych, małżeńskich, okołorozwodowych, w interwencji kryzysowej, doświadczającym przemocy w rodzinie;
 • w stresie i wzmożonym napięciu nerwowym;
 • wszechstronnej problematyki uzależnień;
 • w chorobach przewlekłych;
 • w bólach somatycznych.

Jako psychotraumatolog- psychoterapeuta przeprowadzam diagnozę stanu psychicznego, rozpoznanie doświadczeń traumatycznych ich objawów i skutków, oraz prowadzę terapię indywidualną. Zajmuje się zapobieganiem rozwojowi stresu pourazowego, interwencją kryzysową, oraz pierwszą pomocą zaraz po wydarzeniu traumatycznym. Rozpoznaję zaburzenia min. psychosomatyczne, dyssocjację i aleksytymię. Określam potrzeby i kierunek oddziaływań psychoterapeutycznych w oparciu o analizę i diagnozę problemu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach społecznych m.in. w szkolnictwie specjalnym, jako biegły sądowy, psycholog w oddziale terapeutycznym,  psycholog penitencjarny, klub abstynentów, w ramach praktyki prywatnej. Bogate doświadczenie zawodowe w praktycznej diagnozie i pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, w kryzysie, zmagającymi się z problematyką agresji, przemocy, uzależnień, współuzależnień, DDA, DDD,  chorób przewlekłych, bólów somatycznych, problemów rodzinnych, prawnych, trudnościami z kształtowaniem relacji z otoczeniem. Zmagającymi się ze smutkiem, stratą, żałobą, poczuciem odrzucenia czy braku satysfakcji z życia, wypaleniem zawodowym, wypaleniem rodzicielskim, wymagającymi pomocy i wsparcia psychologicznego.

Posiadam doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami będącymi przedstawicielami służb mundurowych.

Przeprowadzam badania, oraz prowadzę psychoterapię min. wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zawodów narażonych na występowania PTSD. W przypadku diagnozy PTSD – Zespołu Stresu Pourazowego w związku z wykonywanym zawodem, sporządzam stosowną opinię na potrzeby komisji lekarskiej (MSWiA) . Na prośbę pacjenta będącego w psychoterapii, wydaję zaświadczenie o podjętym leczeniu. Ponadto jako biegły sądowy sporządzam opinie do Sądu.

 • Pracuje z młodzieżą i z osobami dorosłymi.
 • Przeprowadzam badania min. w zakresie diagnozy osobowości, temperamentu, intelektu, zaburzeń organicznych czy wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Oferta skierowana jest do osób które są zainteresowane poznaniem swoich własnych słabych i mocnych stron.
 • Prowadzę szkolenia dla grup instytucji sektoru publicznego, oraz prywatnego w tematyce znajdującej się w obszarze moich kompetencji zawodowych.  Współprowadzę szkolenia z zakresu wypalenia rodzicielskiego z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej i pierwszej pomocy nad wodą, skierowanych min. do rodziców, opiekunów, wychowawców, pedagogów ośrodków i instytucji współuczestniczących w wychowaniu itd.